► (LV12) Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Viễn Thông – Tin Học.


M ỤC L ỤC

 M ỤC LỤC.. 0

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.. 0

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương I: Lý luận chung về động lực và tạo động lực cho người lao động. 3

1. Động lực và các yếu tố tạo động lực. 3

1.1. Khái niệm động lực. 3

1.2. Các nhân tố tác động đến  động lực lao động: 3

2. Một số học thuyết tạo động lực. 4

2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow: 4

2.2. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Herzbeg: 7

2.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom: 10

2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam: 13

2.5. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner: 15

2.6. Lý thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor 15

2.7. Quan điểm của Hackman và Oldham. 17

3.   Các phương hướng tạo động lực cho người lao động: 18

3.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động: 18

3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ: 18

3.3. Kích thích người lao động. 18

3.3.1. Kích thích vật chất. 19

3.3.2. Kích thích tinh thần. 24

4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực. 25

4.1. Đối với cá nhân. 25

4.2. Đối với doanh nghiệp. 26

Chương II: Phân tích, đánh giá công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 27

1. Những đặc điểm chung của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tạo động lực                  27

1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 27

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 27

1.3.  Môi trường kinh doanh. 29

1.3.1. Môi trường bên trong. 29

1.3.2. Môi trường bên ngoài 36

1.3.3. Một số vấn đề có liên quan khác: 38

2. Thực trạng công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 40

2.1. Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương và phụ cấp. 41

2.1.1. Tình hình sử dụng sử dụng quỹ tiền lương. 41

2.1.2. Phân phối tiền lương cá nhân cho người lao động. 45

2.1.3. Kết quả đánh giá công tác tạo động lực qua tiền lương cho người lao động tại Công ty. 54

2.2. Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng: 60

2.3. Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi & dịch vụ: 62

2.4. Tạo động lực cho người lao động qua các hoạt động khác.      66

2.5. Đánh giá chung công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 67

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần. 71

Viễn thông – tin học bưu điện. 71

1. Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 71

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Viễn thông – tin học bưu điện. 73

2.1. Hoàn thiện công tác trả lương và phụ cấp: 73

2.2. Các biện pháp khuyến khích cá nhân: 75

2.3. Xây dựng cơ sở xét thưởng mới, tăng tần suất thưởng, đa dạng các hình thức thưởng và khiển trách. 76

2.4. Tăng các khoản phúc lợi và dịch vụ: 79

2.5. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. 81

2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 83

2.7. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc: 85

2.8. Sử dụng và bố trí nhân lực cho phù hợp. 86

2.9. Hoạt động đào tạo cần tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng 87

2.10.  Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu, xây dựng nhóm làm việc. 88

KẾT LUẬN.. 91

Danh mục tài liệu tham khảo. 92

 XEM LUẬN VĂN 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: