► (LV105) Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG:

 I.1.Khái niệm,bản chất và ý nghĩa của tiền lương:

 I.1.1.Khái niệm

Trong thực tế khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới tiền lương có thể có nhiều tên gọi khác nhau như thù lao lao động, thu nhập lao động…Theo Mác, tiền công là giá cả của một hàng hoá nhất định – của sức lao động. Cho nên tiền công cũng được quyết định bởi những quy luật giá cả của tất cả mọi hàng hoá khác… là quan hệ của cung với cầu, của cầu với cung. Theo quan điểm của cải cách tiền lương 1993, tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành qua thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng lao động và hiệu quả công việc .Như vậy :

Tiền lương được hiểu là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải cho xã hội. Nói cách khác tiền lương là khái niệm chỉ mọi phần thưởng mà một cá nhân nhận được để đổi lấy sức lao động của mình.

Lương là số tiền mà người chủ (nhà nước, doanh nghiệp…) trả cho mỗi một người làm thuê theo định kỳ. Lương chính là số tiền người lao động dùng để trang trải cho cuộc sống của gia đình họ, giả định là họ không có nguồn thu nhập khác. Do giá luôn tăng, nên để đảm bảo mức sống không bị giảm, tiền lương cũng phải được tăng tối thiểu bằng mức giá. Mức tăng lương bình quân thông thường phải tương đương với mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người cộng với mức tăng giá hàng năm.

XEM LUẬN VĂN 105

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: